اطلاعات تماس

آدرس نمایشگاه شهر آفتاب: تهران – بزرگراه خلیج فارس – روبروی مرقد مطهر امام خمینی (ره) – نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

تلفن امور نمایشگاهی :

96067467 -021

96067465 -021

تلفن خدمات نمایشگاهی:

96067682- 021

تلفن روابط عمومی و امور بین الملل:

96067463 – 021

96067462- 021

تلفن معاونت  نمایشگاه:

96067105 -021

تلفن مدیریت نمایشگاه:

96067359 -021

نمابر: 4597-4385-21-98+

پست الکترونیکی: info@exhibiran.com