تأثیر فعالیت‌های پیش، پس و همزمان رویداد نمایشگاهی بر سنجش عملکرد شرکت در نمایشگاه

تأثیر فعالیت‌های پیش، پس و همزمان رویداد نمایشگاهی بر سنجش عملکرد شرکت در نمایشگاه

ترجمه مقاله: تأثیر فعالیت‌های قبل، بعد و حین رویداد نمایشگاهی بر سنجش عملکرد شرکت در نمایشگاه

نویسندگان : امینه کوبانوقلو، ونرا تورایوا
دانلود:
فایل دانلود مقاله

Print Friendly, PDF & Email