دیدگاه بزرگان صنعت نمایشگاهی

دیدگاه بزرگان صنعت نمایشگاهی

ترجمه مقاله: دیدگاه بزرگان صنعت نمایشگاهی

نویسندگان : ادوارد لیو(مدیر عامل CEMS،سنگاپور ) “موری الیس ” (مدیرعامل نمایشگاه تخصصی قایق در انگلیس). تئو لینگمونت( مدیرنمایشگاههای
بینالمللی آمستردام)، پائول وودوارد (مدیر عامل اسبق UF)

دانلود:
فایل دانلود مقاله

Print Friendly, PDF & Email